नेपाली फलफूल को अङ्रेजी नामहरु

Apple = स्याऊ
Apricot fresh =आरु
Apricot Dried =खत्टु
Arrowroot = पानी फल्
Avocado =अवकाडो
Banana =केरा
Bael, Stone apple, Bengal quince Bel, =बेल्, सिरिफल्
Blueberries= निलो ऐंसेलु
Watermelon = खर्बुज
Strawberries = स्ट्राबेरी
Litche = लिची
Grapefruit = भगटे
Jackfruit =कटहर
Grapes =अङ्गुर
Guava =अम्बा
Kafal=काफल
Tangerine= सुन्तला
Orange =मौसम
Mangoes =आँप
Papaya = मेवा
Plum = आलुबोखडा
Coconut =नरिवल्
Cucumber= काँक्रो
Custard Apple = सरिफा/सीतफल
Pear =नासपाती
Olive = जैतुन्
Cantaloupe= खर्बुज

Leave a Reply

0

TOP

X
%d bloggers like this: